THÔNG BÁO
TẠM DỪNG ĐÓN KHÁCH
Từ ngày 23/04 đến hết ngày 03/05/2020
WILL BE TEMPORARILY CLOSED
From 23 April to 03 May 2020
KHÁCH SẠN MAJESTIC - MÓNG CÁI
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH PHỦ CHỐNG DỊCH COVID-19